دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

درس‌های دوره

درس 7, جلسه 1

تمرین لحن

درس قفل شده است. لطفا خرید دوره را ادامه دهید.

درس 6, جلسه 1 تمرینات تنفسی
تکمیل شده
درس 8, جلسه 1 علائم نگارشی