دوره خیلی خوبی بود درسته؟ این دوره رو دوست داشتید؟

All of the most interesting lessons further. In order to continue you just need to purchase it

درس‌های دوره

درس 4, جلسه 1

تمرین های گویندگی

درس قفل شده است. لطفا خرید دوره را ادامه دهید.

درس 3, جلسه 1 دلایل تنش و رفع آن
تکمیل شده
درس 5, جلسه 1 تنفس